بخش ها

  عملیات

EU-VDL1
1,299,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL2
1,869,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL3
2,429,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL4
3,039,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL5
3,639,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL6
4,859,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL7
6,079,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان
EU-VDL8
11,699,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/download-hosting/euvdl-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید راه اندازی رایگان