دسته بندی ها

  عملیات

IR-V1
109,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان
IR-V2
139,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان
IR-V3
189,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان
IR-V4
369,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان
IR-V5
519,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان
IR-V6
1,079,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان
IR-V7
1,949,000تومان ماهانه


  • #fff;background: #ff5e10;padding: 3px 15px;border-radius: 20px;font-size: 13px;" href="https://mehost.co/fa/hosting/irv-series.html" target="_blank">مشاهده مشخصات کامل سفارش دهید ستاپ رایگان