مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
Cpanel نسخه سرور اختصاصی -

D9-230 -

DE-VPS-1 -

DE-VPS-2 -

DE-VPS-3 -

DE-VPS-4 -

DE-VPS-5 -

EU-B1-v8 -

EU-B2-v8 -

EU-B3-v8 -

EU-B4-v8 -

EU-B5-v8 -

EU-B6-v8 -

EU-B7-v8 -

EU-B8-v8 -

EU-D1-v8 -

EU-D2-v8 -

EU-D3-v8 -

EU-D4-v8 -

EU-D5-v8 -

EU-D6-v8 -

EU-D7-v8 -

EU-D8-v8 -

EU-DL1-v8 -

EU-DL2-v8 -

EU-DL3-v8 -

EU-DL4-v8 -

EU-DL5-v8 -

EU-DL6-v8 -

EU-DL7-v8 -

EU-DL8-v8 -

EU-DL9-v8 -

EU-G1-v8 -

EU-G2-v8 -

EU-G3-v8 -

EU-G4-v8 -

EU-G5-v8 -

EU-G6-v8 -

EU-U1-v8 -

EU-V1-v8 -

EU-V2-v8 -

EU-V3-v8 -

EU-V4-v8 -

EU-V5-v8 -

EU-V6-v8 -

EU-V7-v8 -

EU-V8-v8 -

EU-VDL1-v8 -

EU-VDL2-v8 -

EU-VDL3-v8 -

EU-VDL4-v8 -

EU-VDL5-v8 -

EU-VDL6-v8 -

EU-VDL7-v8 -

EU-VDL8-v8 -

EU-VDL9-v8 -

EX40-SSD-v8 -

EX40-v8 -

EX60-v8 -

IR-B1-v8 -

IR-B2-v8 -

IR-B3-v8 -

IR-B4-v8 -

IR-B5-v8 -

IR-B6-v8 -

IR-B7-v8 -

IR-B8-v8 -

IR-D1-v8 -

IR-D2-v8 -

IR-D3-v8 -

IR-D4-v8 -

IR-D5-v8 -

IR-D6-v8 -

IR-D7-v8 -

IR-D8-v8 -

IR-DL1-v8 -

IR-DL2-v8 -

IR-DL3-v8 -

IR-DL4-v8 -

IR-DL5-v8 -

IR-DL6-v8 -

IR-DL7-v8 -

IR-DL8-v8 -

IR-DL9-v8 -

IR-U1-v8 -

IR-U2-v8 -

IR-U3-v8 -

IR-U4-v8 -

IR-V1-v8 -

IR-VD1-v8 -

IR-VDL1-v8 -

IR-VDL2-v8 -

IR-VDL3-v8 -

IR-VDL4-v8 -

IR-VDL5-v8 -

IR-VDL6-v8 -

IR-VDL7-v8 -

IR-VDL8-v8 -

IR-VDL9-v8 -

IRVPS1 -

IRVPS1-U -

IRVPS2 -

IRVPS3 - پهنای باند نامحدود - پورت 1 گیگ - رم 2 گیگ - cpu 2 core

IRVPS4 -

IRVPS5 -

PX60-SSD-v8 -

PX70-v8 -

PositiveSSL -

R3-3GB -

R5-5GB -

R6-10GB -

SB37-v8 -

SX60-v8 -

VIP-VIP-B100 -

VIP-VIP100 -

VR6-10GB -

VR8-30GB -

VR9-50GB -

directadmin -

i7-3770-v8 -

لایت اسپید 1-CPU -

لایت اسپید 8-CPU مدیریت شده -

کلودپروتکشن 300 گیگ -

EU-U2-v8 -

IR-G1-v8 -

IR-V2-v8 -

IR-VD2-v8 -

MM-4GB -

EU-U3-v8 -

IR-G2-v8 -

IR-V3-v8 -

IR-VD3-v8 -

EU-U4-v8 -

IR-G3-v8 -

IR-V4-v8 -

IR-VD4-v8 -

IR-G4-v8 -

IR-V5-v8 -

IR-VD5-v8 -

IR-V6-v8 -

IR-VD6-v8 -

EU-VD1-v8 -

IR-G5-v8 -

IR-V7-v8 -

IR-VD7-v8 -

EU-VD2-v8 -

IR-G6-v8 -

IR-V8-v8 -

IR-VD8-v8 -

EU-VD3-v8 -

EU-VD4-v8 -

EU-VD5-v8 -

EU-VD6-v8 -

EU-VD7-v8 -

EU-VD8-v8 -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.228.10.34) وارد شده اید.